Tập đoàn homart được mời tham gia hội nghị vị trí thương mại điện tử toàn cầu của Úc Post

Hội nghị thương mại điện tử toàn cầu của Australia Post vào ngày 10 tháng 8 năm 2019, được tổ chức tại Sydney, New South Wale (NSW) và nhiều khách hàng trong và ngoài nước nổi tiếng được mời tham dự hội nghị này. Trong hội nghị, Úc Post thảo luận với những khách hàng về sự phát triển kinh nghiệm của họ và hướng dẫn vị trí toàn cầu cho Cross-xuyên biên giới thương mại điện tử cũng [...]